Double A Global

คำถามที่พบบ่อย

 • โรงงานกระดาษ Double A ทำอย่างไรกับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระดาษ
 • ดั๊บเบิ้ล เอ มีนโยบาย ทำของเสียไม่ให้เสียของ คือ จะต้องมีการจัดการคิดและทำ เพื่อให้ของเสียที่เกิดจากการผลิตถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำ น้ำมันยางดำ เปลือกไม้ เศษไม้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิต กลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  เพื่อใช้เป็นพลังงานรองรับภายในโรงงานทั้งหมด และเหลือส่งออกจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ในชุมชนอีกด้วย
 • โรงงานมีมาตรฐานในการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือไม่
 • ดั๊บเบิ้ล เอ มีเจตนารมณ์ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ดีที่สุด โดยมีการปฏิบัติตามระเบียบบังคับตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด มีเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานมาตรวจสอบ มีการรายงานผลทุกเดือน   และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการดูแลสิ่งแวดล้อม
 • ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
 • ดั๊บเบิ้ล เอ มีระบบบำบัดน้ำที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดการที่ดี ตั้งแต่การจัดการน้ำดิบ ด้วยการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำหลากน้ำฝน ไม่รบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติ และหลังจากบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว ก็จะไม่มีการปล่อยน้ำออก แต่จะเก็บในบ่อพักและนำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดแปลงไม้ต่อไป
 • โรงงานใช้น้ำจากแหล่งใด
 • ดั๊บเบิ้ล เอ ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น ซึ่งมีขนาดใหญ่  36 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ โดยไม่ไปรบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ระบบฟอกเยื่อแบบ ECF คืออะไร
 • เป็นระบบการฟอกเยื่อแบบไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการผลิต (Elemental Chlorine Free) ทำให้ไม่เกิดสารไดออกซินและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |