Double A Global

เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา

โครงการต้นกระดาษบนคันนา คือโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนำกล้า "ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ" ไปปลูกตามแนวคันนาระหว่างแปลง ซึ่งโดยปกติมักจะใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำและใช้เป็นทางเดินระหว่างแปลงนาเท่านั้น เมื่อเกษตรกรนำต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ไปปลูกเสริมตามแนวคันนาดังกล่าว ภายใน 3-5 ปี ก็จะมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และยังมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลกร้อน โดยขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกต้นกระดาษแล้วกว่า 1 ล้านครอบครัว

เกษตรกรสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ ต้นกระดาษบนคันนา ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าเป็นเกษตรกรสมาชิกปลูกต้นกระดาษบนคันนา ซึ่งจะมีการรับประกันราคาซื้อคืน , โครงการเช่าคันนา ,โครงการปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ว่างเปล่า เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างแนวคิด "การผลิตกระดาษจาก ต้นกระดาษบนคันนา" กับการผลิตกระดาษจากไม้ป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกทั่ว ๆ ได้แก่

 • การปลูก ต้นกระดาษบนคันนา เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่ว่าง เวลาว่าง และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ว่างจากการเพาะปลูกพืชหลัก มาสร้างรายได้เสริมเพิ่มให้กับครอบครัว ด้วยการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ แซมตามหัวไร่ คันนา หรือปลูกควบคู่ไปกับพืชหลักชนิดอื่น
 • การปลูก ต้นกระดาษบนคันนาเป็น การส่งเสริมให้ชาวนานับล้านครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ แก้ปัญหาโลกร้อนร่วมกับผู้บริโภค และทำให้เกษตรกรมีรายได้จากพื้นที่ว่างของเขา
 • ปัจจุบัน เฉพาะประเทศไทยมีพื้นที่ว่างบนคันนายาวไม่น้อยกว่า 12 ล้านกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากนำพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งที่เหมาะสมมาปลูก นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย
 • การปลูก ต้นกระดาษบนคันนานับ เป็นการสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหม่ของโลก และเป็นแนวทางที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้การบริโภคกระดาษไม่ต้องรบกวนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติอีกต่อไป เพื่อรักษาผืนป่าธรรมชาติของโลกนี้ให้คงไว้อย่างยั่งยืน
 • 100 ล้านต้น 6.7 ล้านตัน *คำนวณจากต้นไม้ที่มีน้ำหนัก
  7 กิโลกรัม/ ต้น
  ก่อนถึงรอบตัดในอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นไม้
  เหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณ CO2
  • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ CO2
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |