Double A Global

ปรัชญาธุรกิจ

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

• กระดาษสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย

ด้วยความได้เปรียบของประเทศไทยด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประกอบกับความชำนิชำนาญด้านเกษตรกรรมของเกษตรกรไทย ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรนำ "ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ" ไปปลูกบนพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น บนคันนา หรือบริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน ขอบแปลง เขตที่ดิน ปลูกเสริมจากการเพาะปลูกพืชหลัก อีกทั้งไม่มีข้อจำกัดด้านฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว อาศัยแรงงานน้อย ใช้เพียงเครื่องมือทางการเกษตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้ถูกคิดให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็น เกิดการรับจ้างตัดไม้ ขนส่งไม้ ไปจนถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การทำเฟอร์นิเจอร์ ส่งออกชิ้นไม้สับ โรงไฟฟ้า เป็นต้น

จนทุกวันนี้เรามีส่วนช่วยให้เกษตรกรกว่า 1 ล้านครอบครัวเกิดรายได้เสริมหมุนเวียนในภาคเกษตรกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี ด้วยความหวังว่ารายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนไทย

• กระดาษของคนไทย ส่งออกทั่วโลก

กว่า 10 ปีที่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นแบรนด์กระดาษที่รู้จักของคนไทยและเป็นแบรนด์กระดาษเดียวที่ทำตลาดอย่างจริงจังในระดับโลก ขณะนี้ดั๊บเบิ้ล เอ สามารถส่งออกไปจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้วกว่า 100 ประเทศ ครอบคลุมทั้งเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลางและสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 1 แสนล้านบาท

 • 100 ล้านต้น 6.7 ล้านตัน *คำนวณจากต้นไม้ที่มีน้ำหนัก
  7 กิโลกรัม/ ต้น
  ก่อนถึงรอบตัดในอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นไม้
  เหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณ CO2
  • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ CO2
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |