Double A Global

ปรัชญาธุรกิจ

ดั๊บเบิ้ล เอ เชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นในการวางพื้นฐานธุรกิจอันสำคัญ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ตลอดเส้นทางการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทุกแผ่น จะผ่านขั้นตอนที่สมดุลกันระหว่างคุณภาพและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• วัตถุดิบ

มีการวางแผนในการทำธุรกิจกระดาษที่มีความแตกต่างจากทั่วไป นั่นคือ การเลือกใช้วัตถุดิบจากไม้ปลูก ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติโดยเด็ดขาด ดั๊บเบิ้ล เอ จึงเริ่มต้นงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษคุณภาพ อีกทั้งยังเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศ จนได้ "ต้นกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ" ที่ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3-5 ปี และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพื้นที่ว่างเปล่า จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก เพราะเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กลับมีต้นไม้เพิ่มขึ้น ทำให้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยแก้โลกร้อน ด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัมหรือปีละ 6.7 ล้านตัน

• กระบวนการผลิต

 › ทรัพยากรน้ำ

- สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ ไม่รบกวนแหล่งน้ำชุมชน ดั๊บเบิ้ล เอ มีอ่างเก็บน้ำที่ขุดขึ้นเอง เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ใช้ในโรงงานได้ตลอดทั้งปี มีขนาดความจุรวม 35 ล้านลูกบาศก์เมตร

greenwater

(รูปอ่างเก็บน้ำ caption: "ทะเลสาบมรกต" อ่างเก็บน้ำที่ขุดขึ้นเอง)


- น้ำทิ้งผ่านการบำบัด นำมารดต้นไม้ น้ำทิ้งจากการผลิตที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว จะถูกนำไปใช้รดต้นไม้รอบโรงงาน โดยไม่มีปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด

 › การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ระบบปอกเปลือกแบบแห้ง ท่อนไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบ จะถูกเข้าเครื่องปอกเปลือกแบบแห้ง ที่ใช้หลักการกระแทกกันของไม้ เพื่อกระเทาะเปลือกออก โดยไม่ต้องแช่ไม้ในน้ำ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและไม่เกิดน้ำเสียจากกระบวนการนี้

หม้อต้มเยื่อที่มีคุณภาพสูง : สามารถดึงลิกนิน(น้ำมันยางไม้) ออกจากเยื่อไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้สารเคมีน้อยลง
ระบบฟอกเยื่อ ECF : ใช้ระบบฟอกเยื่อแบบ Elemental Chlorine Free ไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการฟอกเยื่อ

- ผลิตเยื่อที่ใช้น้ำน้อยที่สุด เลือกใช้ระบบการล้างเยื่อที่ใช้น้ำน้อยเพียง 6-7 ลบ.ม.ต่อตันเยื่อ โดยแต่ละขั้นตอนจะผ่านเครื่อง wash press ที่มีแรงบีบถึง 120 bars ทำให้สามารถรีดน้ำออกจากเยื่อไม้ได้สูง จึงสะอาดและช่วยประหยัดน้ำได้มาก

greenwater

(รูประบบล้างเยื่อ)

 

ระบบบำบัดน้ำทิ้งมาตรฐานสากล : บำบัดด้วยระบบตะกอนเร่ง "Activated Sludge" ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) : ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)ที่ดักจับฝุ่นได้สูงถึง 99%
ระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน : เสียงที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม่เกินค่ามาตรฐานอุตสหกรรม

› กระดาษสร้างพลังงาน

ดั๊บเบิ้ล เอ มีความคิดที่ว่า "ของเหลือใช้ ไม่ถูกทิ้งให้ไร้ค่า" โดยการนำเศษไม้-เปลือกไม้-น้ำมันยางไม้ ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ มาทำให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้ไร้ค่า โดยนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล แทนการใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้หมุนเวียนได้เองภายในโรงงาน และมีไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะรองรับการกระจายไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อีกกว่า 400,000 ครัวเรือน หรือเท่ากับเป็นการลดการใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ถึง 340 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งเท่ากับเป็นการประหยัดการนำเข้าน้ำมันนับปีละ 10,000 ล้านบาท

 › การนำสารเคมีกลับมาใช้ใหม่

สารละลายลิกนินที่ได้จากไม้ในกระบวนการต้มเยื่อ เมื่อนำไปเผาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแล้ว จะได้เป็นสารหลอมเหลวนำมาทำปฎิกิริยากับน้ำปูนขาว ทำให้ได้น้ำยาต้มเยื่อกลับมาใช้ได้ใหม่

 › ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผลิต PCC

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ในการผลิตไฟฟ้า จะถูกดักจับเพื่อมาแปรรูปเป็นแคลเซี่ยมคาร์บอเนตหรือหินปูนสังเคราะห์ (PCC) เพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ เพิ่มคุณภาพให้กระดาษมีความทึบแสงและขาวสว่าง แทนการใช้หินปูนจากธรรมชาติ (GCC) และยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอีกด้วย

 › ขี้เถ้าดำ และกากตะกอนนำเสีย นำไปปรับปรุงดิน

กากตะกอนน้ำเสียและขี้เถ้าดำ จะนำไปใช้ในการปรับปรุงดิน (Soil Condition) ในแปลงไม้ปลูกของกลุ่มบริษัท โดยไม่ทิ้งให้เสียเปล่า ถือว่าเป็นการคืนสารอินทรีย์และสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ

 › ตาไม้ที่ต้มไม่สุก ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์บอร์ด

ตาไม้ที่ต้มไม่สุกจากกระบวนการผลิต จะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟเบอร์บอร์ด

•โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน

(นอกจากการใช้วัตถุดิบที่มาจากไม้ปลูกและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วดั๊บเบิ้ล เอ ยังคำนึงถึงการปรับปรุงให้ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆมีประสิทธิภาพในการอนุรักษพลังงาน
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

 › การนำความร้อนกลับคืน ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ความร้อนที่เหลือทิ้งจากการผลิต เช่น น้ำร้อน ลมร้อน จะถูกนำกลับมาใช้ในการอุ่นวัตถุดิบแทนการปล่อยทิ้ง เช่น นำมาอุ่นน้ำ และอากาศ ก่อนเข้ากระบวนการผลิต ทำให้ลดการใช้พลังงานที่ต้องให้ความร้อนลงได้

 › การใช้น้ำมันใช้แล้วทดแทนการใช้น้ำมันเตา

ติดตั้งระบบเพิ่มการใช้น้ำมันใช้แล้ว ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมันเตา เป็นการช่วยกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

 › ใช้หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ T5 แทนการใช้หลอดฟลูออเรสเซ้นต์แบบเดิม

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานแบบเดิมมาเป็นหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ T5 ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานลดได้ 30%

 › ใช้แผ่นหลังคาโปร่งแสง

ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงในพื้นที่โรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 10-12 ชั่วโมง/วัน

 › ปรับปรุงการทำงานของกับดักไอน้ำ

กับดักไอน้ำมีหน้าที่ทำให้การส่งจ่ายและการใช้งานไอน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ดักไอน้ำที่เสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการสูญเสียไอน้ำออกจากระบบเป็นจำนวนมาก หรือบางกรณีก็ไปขัดขวางการแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้สิ้นเปลืองไอน้ำเกินความจำเป็น การตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของกับดักไอน้ำให้เหมาะสมจะทำให้สามารถส่งจ่าย
และใช้งานไอน้ำได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 • 100 ล้านต้น 6.7 ล้านตัน *คำนวณจากต้นไม้ที่มีน้ำหนัก
  7 กิโลกรัม/ ต้น
  ก่อนถึงรอบตัดในอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นไม้
  เหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณ CO2
  • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ CO2
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |