Double A Global

ปรัชญาธุรกิจ

ความยั่งยืนทางสังคม

สังคม ถือเป็นสถาบันสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจให้ก้าวเดินอย่าง ยั่งยืน ดั๊บเบิ้ล เอ ยึดหลักปรัชญาในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างรอยยิ้มให้สังคมไทย

• คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องอพยพเข้าสู่เมือง

เกษตรกรกว่าล้านราย ที่ร่วมปลูกต้นกระดาษบนคันนา ได้มีรายได้เสริม นอกจากการปลูกพืชหลัก ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องละถิ่นฐานเข้าเมืองเพื่อหางานทำ ช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน ลดปัญหาทางสังคม

• ท้องถิ่นพัฒนา

ชุมชน เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของดั๊บเบิ้ล เอ ที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในบ้านของเรา จึงมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา สร้างงาน และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ โครงการปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท โดยแจกต้นกระดาษให้โรงเรียนปลูกในพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อเป็นรายได้นำไปพัฒนาการศึกษา , กิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้าน เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมรับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 100,000 คน เป็นต้น

 • 100 ล้านต้น 6.7 ล้านตัน *คำนวณจากต้นไม้ที่มีน้ำหนัก
  7 กิโลกรัม/ ต้น
  ก่อนถึงรอบตัดในอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นไม้
  เหล่านี้จะสามารถช่วยลดปริมาณ CO2
  • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ CO2
 • หน้าหลัก
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษ
 • |
 • ปรัชญาธุรกิจ
 • |
 • ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • |
 • ความยั่งยืนทางสังคม
 • |
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • |
 • ต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • เกี่ยวกับต้นกระดาษบนคันนา
 • |
 • สัมภาษณ์เจ้าของแปลง
 • |
 • แก้ปัญหาโลกร้อน
 • |
 • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • |
 • ข่าวสาร CSR
 • |
 • Blue hero
 • |
 • เครื่องคำนวณการลดปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์
 • |
 • กิจกรรม
 • |
 • สื่อรณรงค์ต่างๆ
 • |
 • ติดต่อเรา
 • |
 • ถาม-ตอบ
 • |
 • แผนผังเว็บไซต์
 • |